مقاوم سازی با استفاده از بادبند های کمانش تاب

يكي دیگر ازطراحيها و مقاوم سازي سازه  مهارتبندي با جذب انرژي بيشتر و سختي مناسب مي باشد. قاب هاي مهاربندي شده هم مركز انرژي را بوسيله تسليم كششي عناصر قطري و رفتار پس از كمانش مهاربند مستهلك مي كنند. با توجه به معايب رفتار لرزه اي مهاربندهاي هم مركز معمولي از نظر شكل پذيري و منحني هيستر زيس نامتقارن در كشش و فشار، كمانش و استهلاك نه چندان مناسب اين گونه مهاربندها، مهاربند كمانش ناپذير(BRB) به عنوان نسل جديد مهاربندي پيشنهاد شده است، BRB داراي سختي زياد و قابليت جذب انرژي بالايي مي باشد. در اين مقاله طراحي بر اساس استاندارد 2800 و كنترل و ارزيابي آن توسط تحليل بارافزايي انجام گرفته است. نتايج نشان ميدهد وزن فولاد مصرفي در مهاربند كمانش ناپذير كاهش پيدا كرده و به علت ايجاد سختي در سازه تغيير مكان، در اثر زلزله به شدت كاهش مي يابد. در اين مقاله قابليت جذب انرژي و مقاوم سازي سازه به كمك بادمند BRB مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.

درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
کلیپ اجرای FRP ... شماره یک